×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09143230071 در تماس باشید.

دراتهام ایرادضرب منتهی به فوت که مقرون به دلایل کافی بوده ولی منتهی به حکم برائت متهم شده باشد،حکم نقض میشود


مبداء مرورزمان بزه افترا ، تاریخ قطعیت ثبوت کذب اسناد میباشد نه تاریخ اسناد


کافی نبودن دلائل اتهام قتل عمد و معاونت درقتل ،موجب برائت است


کافی نبودن دلائل در اتهام قتل عمد، موجب برائت است


دراتهام قتل عمد، کافی نبودن دلائل اتهام ازموجبات برائت است


صدورحکم محکومیت متهم موادمخدرمستلزم احرازمالکیت وتعیین دقیق میزان موادمخدراست


دلایل مربوط به مالکیت مواد مخدر و معاونت درجرم باید مورد توجه باشد


درقاچاق موادمخدردلائل مربوط به معاونت درجرم بایدموردتوجه قرار گیرد


کافی نبودن دلائل اتهام دراتهام اخفاءوفروش موادمخدر،موجب برائت است


درقاچاق موادمخدرکافی نبودن دلائل اتهام ازموجبات برائت است


درمخفی کردن موادمخدره آن مقدارعملی که متهم درانتقال بسته محتوی تریاک ازجهت عدم دسترسی مامورین انجام داده است که عرفا مخفی کردن حساب نمیشود،جرم نیست


حمل قداره وشمشیر،قاچاق اسلحه سردجنگی نیست


قاچاق مسلحانه درصلاحیت دادرسی ارتش بوده ودادگاه راجع به مالکیت جنس قاچاق نیزبایدتحقیق نماید


ترخیص کالابیش ازمیزان اجازه داده شده قاچاق محسوب ومستوجب کیفر است


دراتهام سرقت کافی نبودن دلائل اتهام موجب برائت است


سرعت ونقص فنی وسیله نقلیه ازمواردبی احتیاطی وبی مبالاتی بوده ودر صورت وقوع قتل ،موجب مسئولیت است


قتل غیرعمدی ناشی ازحادثه رانندگی که بعلت سرعت ونقص فنی وسیله نقلیه میباشدموجب مسئولیت راننده است


دفاع مشروع تابع شرایط واوضاع واحوال قضیه است وتشخیص متناسب بودن دفاع بستگی بنظردادگاه دارد


دایرکردن فاحشه خانه های متعدد ، جرم واحد و مستمر نیست


درخواست رسیدگی فرجامی دادسرامبنی برنقض حکم بعلت کافی بودن دلایل و مدارک دراتهام ایرادضرب وجرح منتهی بفوت ،موجه میباشد