×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121932428 در تماس باشید.

قانون متمم قانون اجازه پرداخت دودوازدهم هزینه های دی و آذر ماه 1323 کل کشور


قانون اجازه پرداخت دودوازدهم هزینه های آذر ماه و دی ماه 1323 کل کشور


قانون اجازه تمدید قانون مصوب دوم مهر ماه 1323 برای پرداخت یکدوازدهم هزینه آبان ماه 1323


قانون بودجه سال 1323 چاپخانه مجلس شورای ملی


قانون بودجه سال 1323 مجلس شورای ملی


قانون اجازه پرداخت دودوازدهم هزینه کل کشور بابت دوماهه شهریور و مهر 1323


قانون اجازه پرداخت دو دوازدهم حقوق و مصارف مجلس شورای ملی بابت دوماهه تیر و مرداد 1323


قانون اجازه پرداخت دودوازدهم هزینه کل کشور بابت دوماهه تیر و مرداد 1323


قانون اجازه پرداخت حقوق و مصارف سه ماهه اول سال 1323 مجلس شورای ملی


قانون اجازه پرداخت هزینه کل کشور در سه ماهه اول سال 1323


قانون اجازه استخدام آقای دکتر بنت ف اوری مشاور فنی وزارت بهداری


اساسنامه بانک بین المللی ترمیم و توسعه


قانون تصویب منشور ملل متحد که در سانفرانسیسکو به امضا رسیده است


قانون راجع به تهیه قانون استخدام مهندسین


قانون اجازه استقراض پنج میلیون ریال از بانک ملی ایران برای کمک به حریق زدگان قزوین


قانون حدود اختیارات کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی در مورد رسیدگی به بودجه های سال 1323 کل کشور


اصلاح ماده 12 قانون متمم بودجه 1322 راجع به حقوق پایه های یک دبیری و آموزگاری


قانون اجازه واگذاری مقداری از اراضی قریه امیرآباد جهت گورستان اتباع ممالک متحده آمریکای شمالی


قانون اجازه استرداد کتیبه های طلا خط علیرضا عباسی به آستان قدس رضوی


اساسنامه شرکت سهامی تلفن ایران