×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127559999 در تماس باشید.

اقدام و اظهار نظر بر خلاف حق (جعل و تزویر)


از مصادیق بند7 ماده 21 ق ت (جعل گذرنامه )


جعل و تزویر در نوشته ای مصداق دارد که آن نوشته در اصل واساس هم رسمیت و اعتبار داشته باشد


هرکس به یکی از طرق مذکور در اسناد یا نوشتجات غیر رسمی جعل یا تزویر کند یا با علم و تزویر مورداستفاده قراردهد علاوه بر جبران خسارت وارده بر مجازات مقرر در قانون محکوم می شود


نظر بعدم اخذ دفاع و تفهیم اتهام به متهم دادنامه صادره غیابی است و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه بدوی است


رای صادره در خصوص تخریب مطابق موازین قانونی صادر شده است


مادام که قضات صادر کننده رای دادگاه تجدیدنظراز رای خود عدول نکرده اند و رای آنها بقوت خود باقی است قانونا موجبی برای ورود شعبه دیگر(بعنوان شعبه همعرض ) در ماهیت موضوع نیست


در مورد قلت مجازات ، شاکی حق اعتراض به میزان مجازات که دارای حیثیت عمومی است را ندارد


حد تفخیذ و نظایر آن بین دو مرد بدون دخول یکصد تازیانه است


آئین دادرسی دیوان عدالت اداری


دادگاه به علت فقد سوءنیت و عدم وجود رکن معنوی جرم حکم برائت صادر نموده است


تخریب مربوط به سال 70 حدودا پنج سال پیش بوده و از زمان تخریب پدر شاکیه که مالک مغازه بوده است زنده بوده و بعد از دو سال از تخریب فوت نموده و شکایتی نکرده است


معاونت در تخریب


مصوبه شورای تامین شهر نیز دلالتی بر تجویز تخریب نداردبلکه ناظر بر جلوگیری از ساخت و ساز است


تخریب اموال منقول جرم نیست


اتهام متهم تخریب (اموال منقول ) ایرانیت منصوبه روی دیوار شاکیه است


در تخریب محصول زارعی


رسیدگی به شکایت تخریب منوط به رسیدگی و احراز مالکیت شاکی است


در خصوص تخریب به لحاظ اینکه شاکی و متهم هر دو مدعی مالکیت محلها هستند لذا بدستور ماده 17 ق 0آ0د0د قرار نامه صادر و تعقیب امر جزائی را تا صدرو حکم قطعی در پرونده حقوقی معلق می سازد


در مورد تخریب شیشه ، در پرونده امر دلیلی که بر عمدی بودن آن باشد مشهود نیست ، در حین درگیری به شیشه برخورد کرده است