بانک قوانین ایران - صفحه 454 از 664 صفحه

فروش-غیر-مجاز-دارو-

فروش غیر مجاز دارو

خسارت-معنوی-قابل-جبران-است

خسارت معنوی قابل جبران است

فروش-مال-مشاعی-جرم-نیست-وتابع-مقررات-عقدفضولی-است

فروش مال مشاعی جرم نیست وتابع مقررات عقدفضولی است

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.